Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

15 สิงหาคม 2016
1215   0

8สวัสดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2559 โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญๆ หลายประเด็น ประเด็นหลักที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าวได้กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม และให้มีการพิจารณาคำร้องขอย้ายไปตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและตำแหน่งว่างกรณีอื่นๆ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งจากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะให้มีผู้บริหารไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างจากการเกษียณอายุราชการได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พฤศจิกายน) ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับปรุงกรอบระยะเวลา
การดำเนินการย้ายใหม่ เป็นดังนี้

1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคำร้องที่ได้รับอนุมัติจาก กศจ. พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปจังหวัดอื่นหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม

2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะรับย้าย นำคำร้องขอย้ายไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีผู้ประสงค์ขอย้าย ภายในวันที่ 15 กันยายน

3. ให้ กศจ. พิจารณาคำร้องขอย้ายไปตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ และตำแหน่งว่างกรณีอื่นๆ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษก็ให้ปรับกรอบระยะเวลาการย้ายในลักษณะเดียวกันด้วย

สำหรับกรอบระยะเวลาการย้ายที่นอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เดิม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับกรอบระยะเวลาการย้ายในครั้งนี้จะทำให้สถานศึกษามีผู้บริหารไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทันก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในภาพรวม

 

ที่มา  ดูเพิ่มเติม  คลิก

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286