Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 ศธ. แถลงข่าวโครงการห้องเรียนดนตรี สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนเก่งดนตรี – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » ศธ. แถลงข่าวโครงการห้องเรียนดนตรี สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนเก่งดนตรี

ศธ. แถลงข่าวโครงการห้องเรียนดนตรี สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนเก่งดนตรี

14 พฤษภาคม 2018
221   0

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา (ที่ปรึกษา รมช.ศธ.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการห้องเรียนดนตรี พร้อมนำเสนอผลงานของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 4 โดยมี นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เขต 24 และเขต 35 เข้าร่วมในการแถลงข่าว ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยภายในงานมีการบรรเลงดนตรีของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี และการแสดงของนักเรียนในโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีและด้านนาฏศิลป์ พร้อมทั้งนิทรรศการห้องเรียนดนตรี และนิทรรศการผลงานนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์
สำหรับโครงการห้องเรียนดนตรี มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือการส่งเสริม สนับสนุน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีได้ศึกษาเล่าเรียนตามความสนใจและความถนัด โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองนโยบายของรัฐเรื่องการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี โดยมีหลักสูตรที่เพิ่มความเข้มแข็งด้านดนตรีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ อันเป็นพื้นฐานให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทางด้านดนตรี และเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนากับหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาในการพัฒนาและส่งต่อนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพทางด้านดนตรีต่อไปในอนาคต
.
พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า โครงการห้องเรียนดนตรีจัดตั้งขึ้นตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 (วรรค 4) ระบุว่า การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น และมาตรา 24 (วรรค 1) ระบุว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาแล้วว่าศิลปะและดนตรีเป็นวิชาที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ สามารถสร้างคนให้เป็นคนดีมีจิตใจที่อ่อนโยน และเป็นสื่อในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
.
“กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการห้องเรียนดนตรีขึ้นในโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และโรงเรียนสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และได้มอบหมายให้ สพฐ. คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะเปิดห้องเรียนดนตรีในภูมิภาคต่างๆ เพิ่มเติมจากภาคใต้ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนในระยะแรกของโครงการ อีก 3 โรงเรียน ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมทั้งกำหนดแผนการพัฒนาต่อเนื่องภายในระยะเวลา 3 ปี มีแผนจะขยายเพิ่มเติมอีก 13 โรงเรียนในปีการศึกษา 2562 ต่อไป” ที่ปรึกษา รมช.ศธ. กล่าว
.
ขณะที่ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะจัดการเรียนการสอนได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นห้องเรียนดนตรีไทย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นห้องเรียนดนตรีสากล และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นห้องเรียนดนตรีสากล โดยโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีแนวปฏิบัติร่วมกันในการเปิดห้องเรียนดนตรีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน โดยมีผลการรับนักเรียน ได้แก่ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 30 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 8 คน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 9 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 5 คน และโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับได้ 40 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับได้ 40 คน อีกทั้ง สพฐ. ได้กำหนดแผนการสนับสนุนงบประมาณปี 2562 สำหรับปรับปรุงห้องเรียนจากอาคารเรียนที่มี ขนาด 8 X 8 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน เพื่อเป็นห้องเรียนมาตรฐานสำหรับการเรียนดนตรี ประกอบด้วยห้องเรียนรายบุคคลและห้องเรียนรวมวง และได้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง โดยพิจารณาจัดซื้อเครื่องดนตรีให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน โดย สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในโครงการต่อไป
ฐิติมา ภาพ/ข่าว


ที่มา : >>สพฐ.>>>>

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286