Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 มติองค์กรครู ชงก.ค.ศ.แก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ แก้ข้อจำกัดคำสั่งที่ 19/60 – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » มติองค์กรครู ชงก.ค.ศ.แก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ แก้ข้อจำกัดคำสั่งที่ 19/60

มติองค์กรครู ชงก.ค.ศ.แก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ แก้ข้อจำกัดคำสั่งที่ 19/60

19 กรกฎาคม 2018
227   0

นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขตที่ 41 นายกสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 สมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทยและชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่องบทบาทหน้าที้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุค กศจ. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,500 คน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ นายสมวุฒิ กล่าวต่อว่า ในการเสวนาของผู้นำองค์กรครู ได้เปิดให้สมาชิกได้อภิปรายสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ซึ่งที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงอุปสรรคปัญหาที่เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็คือคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่19/2560 บางข้อที่ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติและความเต็มศักยภาพในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบร่วมกันว่า 1. เสนอให้นายกรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องได้พิจารณาหาวิธีการแก้ไขปัญหาของคำสั่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้อจำกัด ซึ่งศธ.ได้เคยเสนอแนวทางแก้ไขไปแล้วและสมาคมฯเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว 2.สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ศธ. โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ยกร่างเสนอแก้ไขในประเด็นที่เป็นข้อจำกัดการบริหารงานบุคคลของคำสังหัวหน้า คสช.ที่19/60 โดยเสนอให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)จังหวัด มีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นธรรมและเสมอภาคกว่าเดิม ให้อำนาจการบรรจุแต่งตั้งเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาโดยตรง 3.แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าติดตามการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบคลากรทการศึกษาอย่างใกล้ชิด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 4.จะสร้างพลังความร่วมมือกับองค์กรครูทั่วประเทศเพื่อจัดประชุมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อดังกล่าวโดยให้แต่ละจังหวัดจัด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดให้เห็นข้อจำกัดของการขับเคลื่อนการศึกษา ซึ่งจะต้องร่วมมือกันสนับสนุนและผลักดันร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯที่กระทรวงศึกษาธิการจะเสนอให้ผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องในเร็วๆนี้ 5.แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหา เฝ้าติดตามปัญหาที่เกิดจากการทำงานในด้านต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรายงานให้ผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก


ที่มา : มติชนออนไลน์ 

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286