Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 ครูคืนถิ่นรอบ 5ให้มหา”ลัยคัดเอง เปิดสาขา-อัตราบรรจุ – บ้านพักครูดอทคอม
ข่าวการศึกษา » ครูคืนถิ่นรอบ 5ให้มหา”ลัยคัดเอง เปิดสาขา-อัตราบรรจุ

ครูคืนถิ่นรอบ 5ให้มหา”ลัยคัดเอง เปิดสาขา-อัตราบรรจุ

22 กรกฎาคม 2018
280   0

วันนี้ (18ก.ค.) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา2561 กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี 5ปี โดยมีอัตราบรรจุ 4,156  อัตรา ใน 37 สาขาวิชา และได้มีการคัดเลือกไปแล้ว 2 รอบ แต่จำนวนรับยังไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้นสกอ.จึงเข้าร่วมในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย( ทปอ.) รอบ 5 การรับตรงอิสระ โดยเปิดรับ 147 หลักสูตร จำนวน 1,723 คน ใน 42 มหาวิทยาลัย

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า ในการรับสมัครในรอบ 5 นี้ สกอ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเอง แต่ยังคงใช้เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่สกอ.กำหนดเหมือนเดิม เช่น ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา2560ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมม.ปลายหรือจีพีเอเอ็กซ์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่รวมคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต  ต้องมีภูมิลำเนาตรงกับอัตราที่สมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี  ใช้เป็นต้น ส่วนการเวลาในการรับสมัครให้เป็นไปตามที่ ทปอ.กำหนด คือดำเนินการรับสมัครในช่วงเดือนกรกฏาคมนี้ และเมื่อมหาวิทยาลัยดำเนินการเสร็จให้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ทปอ. ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2561

ดร.สุภัทร  กล่าวอีกว่า สำหรับครูคืนถิ่น ทีแคสรอบ 5 นั้นมีอัตราบรรจุ  1,723 อัตรา ใน 35 สาขาวิชาดังนี้ การศึกษานอกระบบ  3 อัตรา  การศึกษาพิเศษ  10 อัตรา  เกษตรกรรม 71 อัตรา คณิตศาสตร์ 56 อัตรา คหกรรมศาสตร์ 78 อัตรา คอมพิวเตอร์ 59 อัตรา เคมี 7 อัตรา เครื่องกล(ช่างยนต์) 23 อัตรา เครื่องมือกล(ช่างกลโรงงาน) 4 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 10 อัตรา  ชีววิทยา 8 อัตรา ดนตรีไทย 10 อัตรา ดนตรีศึกษา 33 อัตรา ดนตรีสากล 9 อัตรา ทัศนศิลป์ 7 อัตรา เทคนิคโลหะ (ช่างเชื่อม)2 อัตรา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 อัตรา ธุรกิจศึกษา/เลขานุการ 8 อัตรา นาฏศิลป์ 39 อัตรา ปฐมวัย 310อัตรา  ประถมศึกษา 257 อัตรา พลศึกษา 72 อัตรา ฟิสิกส์ 6 อัตรา ภาษาไทย 173 อัตรา ภาษาอังกฤษ 58 อัตรา วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 62 อัตรา  วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) 21 อัตรา วิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง 10 อัตรา วิศวกรรมอุตสาหการ 10 อัตรา ศิลปะ 44 อัตรา สถาปัตยกรรม 1 อัตรา สังคมศึกษา 162 อัตรา สุขศึกษา 43 อัตรา อิเล็กทรอนิกส์(ไฟฟ้าสื่อสาร) 8 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์ 40 อัตรา…

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /home/banpukkr/domains/banpukkroo.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286