ค้นหาข่าวการศึกษา :
การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เปิด:908 / 62)
pttaweesang
การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Learn & Enjoy To Read สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี (เปิด:36 / 0)
teacher
ผลการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้เอกสารการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก(รหัสวิชา 2101-2103) (เปิด:342 / 3)
นายประยูร โชโต
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง การใส่ใจสุขภาพ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ชั้น ป.5 (เปิด:62 / 2)
นายมานพ ลีประโคน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:2541 / 7)
ณัฐฐิญา เล่งกิ้ม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:218 / 2)
นางสาวณัฐฐิญา เล่งกิ้ม
รายงานการพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน วิชางานธุรกิจพื้นฐาน ชั้น ม.2 (เปิด:145 / 2)
นางวนิฐา เพ็ชกอง
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย (เปิด:338 / 1)
admin
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เปิด:568 / 25)
ปรีใหม่ วังวงค์
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## (เปิด:306 / 2)
admin
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (เปิด:186 / 2)
นางสุทัสสา ไตรเมธาวี
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เปิด:287 / 1)
นายสหรัฐ ศิริเมฆา
การพัฒนาแบบฝึก เรื่อง การเป็นพลเมืองดี (เปิด:265 / 1)
นางเพ็ญศรี มีประเสริฐ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (เปิด:411 / 1)
นายวรชัย ประเสริฐสิน
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมวิชาเคมีชั้นม.6 (เปิด:634 / 26)
นางสาวชลิดา อนุเวช
= กระทู้ที่ยังไม่มีคนตอบ = กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว = กระทู้สุดฮอต = กระทู้ปักหมุด