ค้นหาข่าวการศึกษา :
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:15 / 0)
นายพิคเนตร นัดกล้า
เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาอังกฤษน่ารู้อื่นๆมากมาย (เปิด:78 / 0)
Anuwat
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:2372 / 15)
ณัฐฐิญา เล่งกิ้ม
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน รายวิชาเคมี ชั้น ม.6 (เปิด:20 / 0)
นายสมจิต เมืองนาม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เปิด:486 / 23)
ปรีใหม่ วังวงค์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:1202 / 24)
ปริศนา กลั่นเขตรกรรม
การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพสำหรับนักเรียนชั้นป.4 ร.ร.เทศบาลเมืองปทุมธานี (เปิด:59 / 0)
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงกบนาในกะละมัง ชั้น ป.6 (เปิด:180 / 1)
นายอนุกุล จันทรจิต
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เปิด:342 / 3)
admin
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ (เปิด:350 / 3)
นางมณฑิรา พิทักษ์วงศ์ศร
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:248 / 3)
ครูอ้อม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (เปิด:323 / 3)
นาวรชัย ประเสริฐสิน
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... (เปิด:350 / 2)
admin
ผลการใช้สื่อประสมเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (เปิด:234 / 2)
pravit prueprug
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน (เปิด:298 / 15)
น.ส. พิสมัย ยังคิด
= กระทู้ที่ยังไม่มีคนตอบ = กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว = กระทู้สุดฮอต = กระทู้ปักหมุด