ค้นหาข่าวการศึกษา :
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:2494 / 7)
ณัฐฐิญา เล่งกิ้ม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:191 / 2)
นางสาวณัฐฐิญา เล่งกิ้ม
รายงานการพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน วิชางานธุรกิจพื้นฐาน ชั้น ม.2 (เปิด:122 / 2)
นางวนิฐา เพ็ชกอง
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย (เปิด:309 / 1)
admin
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เปิด:532 / 25)
ปรีใหม่ วังวงค์
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## (เปิด:275 / 2)
admin
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (เปิด:155 / 2)
นางสุทัสสา ไตรเมธาวี
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เปิด:256 / 1)
นายสหรัฐ ศิริเมฆา
การพัฒนาแบบฝึก เรื่อง การเป็นพลเมืองดี (เปิด:237 / 1)
นางเพ็ญศรี มีประเสริฐ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (เปิด:381 / 1)
นายวรชัย ประเสริฐสิน
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมวิชาเคมีชั้นม.6 (เปิด:609 / 26)
นางสาวชลิดา อนุเวช
การพัฒนาทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ โดยใช้แบบฝึกทักษะการแต่งกลอนสี่ นักกลอนน้อยเรียงถ้อยร้อยกรอง (เปิด:35 / 0)
สายสมร สุทธศิลป์
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน (เปิด:871 / 42)
pitsamaiyoung
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ม.2 (เปิด:185 / 1)
ครูอ้อน สารคาม
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เปิด:334 / 1)
admin
= กระทู้ที่ยังไม่มีคนตอบ = กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว = กระทู้สุดฮอต = กระทู้ปักหมุด