ค้นหาข่าวการศึกษา :
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เปิด:437 / 23)
ปรีใหม่ วังวงค์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:875 / 24)
ปริศนา กลั่นเขตรกรรม
การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพสำหรับนักเรียนชั้นป.4 ร.ร.เทศบาลเมืองปทุมธานี (เปิด:39 / 0)
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงกบนาในกะละมัง ชั้น ป.6 (เปิด:162 / 1)
นายอนุกุล จันทรจิต
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เปิด:330 / 3)
admin
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ (เปิด:323 / 3)
นางมณฑิรา พิทักษ์วงศ์ศร
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:235 / 3)
ครูอ้อม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (เปิด:311 / 3)
นาวรชัย ประเสริฐสิน
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... (เปิด:328 / 2)
admin
ผลการใช้สื่อประสมเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (เปิด:212 / 2)
pravit prueprug
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน (เปิด:269 / 15)
น.ส. พิสมัย ยังคิด
การพัฒนาแบบฝึก เรื่อง การเป็นพลเมืองดี (เปิด:216 / 0)
นางเพ็ญศรี มีประเสริฐ
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ (เปิด:127 / 0)
นางสาวจริยาภรณ์ ลิลากุด
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:1873 / 14)
ณัฐฐิญา เล่งกิ้ม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน (เปิด:575 / 14)
pitsamaiyoung
= กระทู้ที่ยังไม่มีคนตอบ = กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว = กระทู้สุดฮอต = กระทู้ปักหมุด