ค้นหาข่าวการศึกษา :
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:150 / 3)
ครูอ้อม
การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เปิด:349 / 24)
pttaweesang
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (เปิด:271 / 3)
นาวรชัย ประเสริฐสิน
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... (เปิด:278 / 2)
admin
ผลการใช้สื่อประสมเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (เปิด:175 / 2)
pravit prueprug
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน (เปิด:223 / 15)
น.ส. พิสมัย ยังคิด
การพัฒนาแบบฝึก เรื่อง การเป็นพลเมืองดี (เปิด:182 / 0)
นางเพ็ญศรี มีประเสริฐ
รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ (เปิด:97 / 0)
นางสาวจริยาภรณ์ ลิลากุด
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เปิด:250 / 21)
ปรีใหม่ วังวงค์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:464 / 22)
ปริศนา กลั่นเขตรกรรม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:300 / 14)
ณัฐฐิญา เล่งกิ้ม
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน (เปิด:422 / 14)
pitsamaiyoung
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (เปิด:102 / 0)
นางสุทัสสา ไตรเมธาวี
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ รื่องอุตสาหกรรมเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:90 / 0)
นายสมจิต เมืองนาม
รายงานการพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน วิชางานธุรกิจพื้นฐาน ชั้น ม.2 (เปิด:77 / 0)
นางวนิฐา เพ็ชกอง
= กระทู้ที่ยังไม่มีคนตอบ = กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว = กระทู้สุดฮอต = กระทู้ปักหมุด