ค้นหาข่าวการศึกษา :
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน สาระดนตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:15 / 0)
นายพิคเนตร นัดกล้า
เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาอังกฤษน่ารู้อื่นๆมากมาย (เปิด:80 / 0)
Anuwat
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:2388 / 15)
ณัฐฐิญา เล่งกิ้ม
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน รายวิชาเคมี ชั้น ม.6 (เปิด:20 / 0)
นายสมจิต เมืองนาม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เปิด:490 / 23)
ปรีใหม่ วังวงค์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:1212 / 24)
ปริศนา กลั่นเขตรกรรม
การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้นิทานบ๊อบอัพสำหรับนักเรียนชั้นป.4 ร.ร.เทศบาลเมืองปทุมธานี (เปิด:60 / 0)
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิจัยการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงกบนาในกะละมัง ชั้น ป.6 (เปิด:181 / 1)
นายอนุกุล จันทรจิต
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เปิด:342 / 3)
admin
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ (เปิด:353 / 3)
นางมณฑิรา พิทักษ์วงศ์ศร
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:249 / 3)
ครูอ้อม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (เปิด:324 / 3)
นาวรชัย ประเสริฐสิน
บทคัดย่อ รายงานการใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษ...... (เปิด:350 / 2)
admin
ผลการใช้สื่อประสมเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (เปิด:236 / 2)
pravit prueprug
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน (เปิด:348 / 15)
น.ส. พิสมัย ยังคิด
= กระทู้ที่ยังไม่มีคนตอบ = กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว = กระทู้สุดฮอต = กระทู้ปักหมุด