ค้นหาข่าวการศึกษา :
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:181 / 1)
นางสาวณัฐฐิญา เล่งกิ้ม
##การพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรวิจัย## (เปิด:245 / 1)
admin
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:2436 / 16)
ณัฐฐิญา เล่งกิ้ม
รายงานการพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน วิชางานธุรกิจพื้นฐาน ชั้น ม.2 (เปิด:115 / 1)
นางวนิฐา เพ็ชกอง
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมวิชาเคมีชั้นม.6 (เปิด:581 / 25)
นางสาวชลิดา อนุเวช
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เปิด:321 / 1)
admin
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เปิด:251 / 4)
ครูอ้อม
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (เปิด:328 / 4)
นาวรชัย ประเสริฐสิน
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ (เปิด:325 / 1)
admin
ผลการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้เอกสารการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก(รหัสวิชา 2101-2103) (เปิด:293 / 1)
นายประยูร โชโต
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เปิด:268 / 1)
ศรรไพ ประเสริฐสิน
เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาอังกฤษน่ารู้อื่นๆมากมาย (เปิด:87 / 1)
Anuwat
การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (เปิด:144 / 1)
นางสุทัสสา ไตรเมธาวี
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชางานธุรกิจพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เปิด:248 / 2)
นางวนิฐา กองเพ็ช
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้น ป.2 (เปิด:381 / 1)
admin
= กระทู้ที่ยังไม่มีคนตอบ = กระทู้ที่ถูกตอบแล้ว = กระทู้สุดฮอต = กระทู้ปักหมุด